fbpx

ขั้นตอนการย้ายรถเข้ากรุงเทพ ทำยังไง

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 30 Nov, 2020
การมีรถเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆสำหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามที่ต้องการ เพราะขนส่งในจังหวัดอื่นๆไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันเหมือนในกรุงเทพฯ การมีรถจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควร ทำให้คนที่ต้องไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดก็มักจะซื้อรถเป็นของตัวเอง ทะเบียนรถที่ใช้เลยเป็นของจังหวัดนั้นๆ เพราะสะดวกในการติดต่อกับกรมขนส่งของจังหวัดมากกว่า ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อติดต่อราชการ แต่ถ้าเรามีโอกาสได้ย้ายกลับมาทำงานในกรุงเทพแบบถาวรแล้ว ทะเบียนรถที่จดทะเบียนกับจังหวัดก่อนหน้านี้ก็ต้องย้ายเข้ากรุงเทพด้วยเหมือนกัน เวลามีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อกับกรมการขนส่งทางบกได้สะดวก
แจ้งย้ายรถเข้ากรุงเทพ

วิธีการย้ายทะเบียนรถเข้ากรุงเทพ มีอยู่ 2 แบบให้เราได้เลือกตามสะดวก ก็คือ

1.แจ้งย้ายทะเบียนรถออกที่จังหวัดต้นทาง แล้วค่อยมาแจ้งย้ายทะเบียนรถเข้าที่กรุงเทพ

การแจ้งย้ายทะเบียนรถออกจังหวัดต้นทาง สามารถไปติดต่อได้ที่กรมการขนส่งทางบกของจังหวัดนั้นๆ

โดยหลักฐานที่เราต้องเตรียมไปให้พร้อมก็จะมี

👉   สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
👉   สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
👉   กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย
👉   ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

โดยต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถก่อนถึงวันที่ต้องชำระภาษี ไม่งั้นเราต้องชำระค่าภาษีที่ค้างไว้ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะสามารถแจ้งย้ายรถออกได้ ซึ่งสามารถชำระค่าภาษีที่ค้างไว้ได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น

เมื่อไม่มียอดค้างชำระใดๆแล้ว เราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มยื่นคำร้องแจ้งย้ายรถออก พร้อมกับแนบหลักฐานที่เตรียมมาส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการย้ายทะเบียนรถออกแล้วเก็บใบเสร็จเอาไว้ เจ้าหน้าที่จะคืนแบบคำร้องเฉพาะส่วนเจ้าของรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถให้กับเรา

ขั้นตอนต่อไป ก็คือ แจ้งย้ายรถเข้าที่กรมการขนส่งทางบกของกรุงเทพ

ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 15 วัน (นับรวมวันหยุดราชการด้วย) ถ้าเกินกำหนดก็ต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องเตรียมก็จะมี

👉   สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
👉   สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
👉   กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย
👉   ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
👉   แผ่นป้ายทะเบียนรถอันเดิม
👉   กรณีเจ้าของรถไม่ได้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพ ก็อาจจะไปขอใช้สำเนาทะเบียนบ้านของคนที่เราสนิทซึ่งผ่านการยินยอมจากเจ้าตัวแล้ว เอามาใช้แทนในส่วนนี้ได้

จากนั้นก็ทำขั้นตอนคล้ายๆกับตอนย้ายรถออก ติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอแบบฟอร์มยื่นคำร้องย้ายรถเข้า กรอกทุกอย่างให้ครบและชัดเจน แนบหลักฐานที่เตรียมมาไปด้วย เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้นำรถไปตรวจสอบสภาพรถ ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ แล้วรับใบคู่มือจดทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนรถคืน

กรณีไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพ ให้แจ้งใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพที่เจ้าของบ้านยินยอม เพียงเท่านี้เราก็จะได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพแบบถูกกฎหมายแล้ว

2.แจ้งย้ายทะเบียนรถที่จังหวัดปลายทาง

เป็นวิธีที่เราสามารถเข้าไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกที่กรุงเทพได้เลย แต่รถของเราต้องไม่มีการค้างชำระภาษี และต้องทำการยื่นล่วงหน้าก่อนจะถึงวันครบกำหนดชำระภาษีไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมไปยื่นพร้อมแบบฟอร์มคำร้องก็จะมีดังนี้

👉 สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
👉 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
👉 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลด้วย
👉 ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

พอเรากรอกแบบฟอร์มครบแล้วก็แนบรวมกันกับหลักฐาน ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมและเก็บใบเสร็จเอาไว้ สิ่งที่เราจะได้คืนมาก็จะเป็นใบคู่มือจดทะเบียนรถ แล้วก็รอหนังสือแจ้งให้ไปยื่นคำร้องให้ดำเนินการย้ายรถเข้า
ทีนี้ตอนไปแจ้งย้ายรถเข้า ต้องเอารถของเราไปให้ทางกรมขนส่งทางบกตรวจสอบสภาพรถด้วย พร้อมกับยื่นแผ่นป้ายทะเบียนรถอันเดิมคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง ถ้าเลย15วันไปก็ต้องเสียค่าปรับในอัตราที่กฎหมายระบุไว้

บทสรุป

จะเห็นว่าในขั้นตอนการแจ้งย้ายรถเข้าของทั้ง 2 วิธี ต้องมีการตรวจสภาพรถเสมอ เพราะทางกรมขนส่งทางบกต้องใช้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆของรถมาประกอบกัน เช่น ประเภทรถ ความจุของกระบอกสูบ อายุการใช้งานของรถ จำนวนที่นั่งโดยสาร น้ำหนักของรถ เป็นต้นจะเห็นว่าในขั้นตอนการแจ้งย้ายรถเข้าของทั้ง2วิธีต้องมีการตรวจสภาพรถเสมอ เพราะทางกรมขนส่งทางบกต้องใช้ข้อมูล รายละเอียดต่างๆของรถมาประกอบกัน เช่น ประเภทรถ ความจุของกระบอกสูบ อายุการใช้งานของรถ จำนวนที่นั่งโดยสาร น้ำหนักของรถ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคำนวณภาษีรถที่เราต้องจ่ายในแต่ละปีนั่นเอง ประโยชน์เพิ่มเติมก็คือสามารถเก็บลงฐานข้อมูล ถ้าทางกรมขนส่งทางบกมีการสุ่มตรวจเกี่ยวกับการดัดแปลงรถ ก็จะได้มีข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับสภาพรถในขณะนั้น ใครที่สนใจจะทำเรื่องย้ายรถเข้ากรุงเทพ สามารถติดต่อแจ้งย้ายรถเข้าได้ที่สำนักทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกเขตพื้นที่ 5 ที่อยู่บริเวณจตุจักร หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือ โทร. 02-271-8888 (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก

สำหรับใครที่มีแผนที่จะย้ายรถเข้ามาจดทะเบียนที่กรุงเทพฯ และยังไม่รู้ว่าจะใช้เลขทะเบียนกรุงเทพฯ เลขไหนดี หรือ ต้องการได้เลขสวยๆ ผลรวมดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

ฟิล์มติดรถยนต์ เลือกแบบไหนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ไม่ว่าจะคนมีรถใหม่หรือรถเก่าต่างก็ต้องเจอกับปัญหาหนักใจในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์แต่ละที ไม่รู้ว่าควรจะใช้แบบไหนดี แล้วไอ้ 40 60 80 มันคืออะไรกัน แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้โดนใจและใช้งานได้จริง [dsm_perspective_image...

ขับรถยนต์ปลอดภัย ต้องใช้กฎ 5ร

ปฏิบัติตาม “หลัก 5 ร.” แล้วจะปลอดภัย เมื่อเราทำใบขับขี่มาแล้ว ถือว่า เราสามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ทุกวันนี้บนท้องถนนมีผู้คนจำนวนมากที่ละเลยเรื่องความถูกหลัก หรือความปลอดภัย ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาหลัก...

ตรวจรับรถใหม่ ขั้นตอนรับรถป้ายแดง เช็คให้ชัวร์

สำหรับมือใหม่หัดขับที่เพิ่งจะมีรถคันแรกเป็นของตัวเอง ก็คงตื่นเต้นในวันรับรถไม่น้อยหลังจากที่รอมานาน จนบางทีลืมเช็กรายละเอียดในเอกสาร และสภาพรถ แล้วเซ็นรับรถไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน พอตอนหลังมาพบว่ามีปัญหาก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แล้ว ดังนั้น...

โอนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไม่ยาก ใครอยากรู้ อัพเดทไว้ที่นี่แล้ว

เคยสงสัยกันไหมว่าโดยปกติรถของเรา หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องโอนรถ แน่นอนว่าหากอยู่จังหวัดเดียวกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก และบังเอิญผู้ซื้ออยู่คนละจังหวัดกับเรา ทำได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไรล่ะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด...

อยากขับรถง่ายสบายใจ อย่าลืมจองทะเบียนรถเสริมดวงแคล้วคลาดปลอดภัย

ถ้าพูดถึงรถ ใคร ๆ ก็อยากได้รถที่ตอบโจทย์กับตนเอง ถูกใจ สะดวกสบาย และปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะคะ แต่สิ่งที่คู่กับรถคือทะเบียนรถนั่นเองค่ะ เชื่อกันว่าเลขทะเบียนรถนั้นมีอิทธิพลต่อเจ้าของรถ ถ้าเลขทะเบียนรถดี ก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนเจ้าของรถให้เจอแต่สิ่งที่ดี...

ของแถมจากการซื้อรถใหม่ ควรรับไม่รับอะไรบ้าง

หากใครเคยเห็นป้ายโฆษณาศูนย์รถยนต์มักจะขึ้นป้ายว่า “จองรถวันนี้ มาพร้อมของแถมมากว่า 30 อย่าง” นั่นคือสิ่งที่เหล่าบรรดาเซลล์มาทำการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดได้ของไม่ดี วันนี้เราจะมาแนะนำ...

ขั้นตอนการย้ายรถเข้ากรุงเทพ ทำยังไง

การมีรถเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆสำหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามที่ต้องการ เพราะขนส่งในจังหวัดอื่นๆไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันเหมือนในกรุงเทพฯ การมีรถจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควร...

เล่มทะเบียนรถหาย ไม่ต้องเศร้า แจ้งทำใหม่ได้ง่าย ๆ

หากใครมียานพาหนะเป็นของตัวเอง ก็คงจะทราบกันดีว่ายานพาหนะแต่ละประเทศจะต้องมีเอกสารที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับผู้ใช้รถยนต์เองก็เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมีรถหรือนักขับมือฉมัง เอกสารที่คุณต้องมีติดรถเอาไว้เลย นั่นคือ “เล่มทะเบียนรถ”...

โอนรถมือสอง โอนตรง หรือ โอนลอย เรื่องที่ผู้ซื้อขายรถต้องรู้

เมื่อเราซื้อรถมา ใช้ไปสักระยะหนึ่ง และอยากได้คันใหม่ จึงคิดจะขายรถ หรือเรากำลังมองหารถมือสองที่สภาพยังดี ๆ อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะโอนรถมือสองแต่ละทีต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากเรื่องการจัดการเอกสารแล้ว ในขั้นตอนการโอนไปยังเจ้าของใหม่ ยังมีการโอนที่เรียกว่า “โอนลอย”...

ป้ายประมูลคืออะไร ทะเบียนรถยนต์ประมูล ทำไมถึงมีราคาสูง

ป้ายประมูล คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีรูปลายกราฟฟิก พื้นหลังป้ายทะเบียนรถมีลักษณะพิเศษ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ทะเบียนรถสวยซึ่งเลขทะเบียนสวยเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมขนส่งทางบก จำนวน 301 หมายเลข...